PNR devoalează neregulile procedurii de selecţie a noului Consiliu de Administraţie al TAROM

Preşedintele Partidului Noua Românie, Sebastian Popescu, alături de Directorul Departamentului Infrastructură şi Administraţie Publică al PNR, au susţinut joi, la ora 13,00, la Sediul Central PNR din Capitală, o declaraţie de presă în cadrul căreia au dezvăluit neregulile constatate în procedura de selecţie a noului Consiliu de Administraţie al TAROM. În urma neregulilor semnalate de PNR, Registrul Comerţului a invalidat la începutul acestei săptămâni, noul Consiliu de Administraţie al Tarom.

Selecția membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A. trebuia efectuată în conformitate cu prevederile  OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016 coroborat cu prevederile HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice.

În data de 26.09.2017, Ministerul Transporturilor a declanșat procedura de achiziție publică pentru selectarea expertului independent. Această procedură a fost tergiversată și ulterior anulată ilegal de către funcționari publici din MT în data de 07.03.2018.

În data de 31.05.2018, Ministerul Transporturilor a făcut o cumpărare directă de la Pluri Consultants România S.R.L. în vederea selecției membrilor CA pentru Porturi Constanța, TAROM și Metrorex.

În data de 11.06.2018, expertul independent în persoana lui Pluri Consultants România S.R.L. a trimis către minister spre aprobare „profilul candidatului” și condițiile de selecție care au fost agreat de MT.

În data de 03.07.2018 a fost publicat pe site-ul mt.ro anunțul de participare la selecția membrilor CA pentru cele 3 companii. După perioada de 30 de zile pentru depunerea aplicațiilor a început redactarea listei lungi iar mai apoi a listei scurte provizorii.

Din acest moment au început să apară nereguli în procesul de selecție unde funcționari din MT au început să facă presiuni asupra Pluri Consultants România pentru introducerea pe lista scurtă a unor persoane care nu îndeplineau condițiile minime de selecție.

Mulți dintre cei ce au apărut pe noua lista provizorie dată de către Ministerul Transporturilor, nu îndeplinesc condițiile minime de selecție pentru postul de membru CA TAROM.

Doamna CORNILĂ susține că Ministerul Transporturilor are autoritatea de a alege orice persoană de pe lista scurtă furnizată de către expertul independent, neținând cont de punctajul obținut de către fiecare candidat însă acest lucru contravine OUG 109/2011. Membrii CA trebuie aleși din lista scrută ierarhizată în ordinea punctajelor obținute, autoritatea tutelară neputând alege diferit. Aşa se face că pe lista scurtă apare şi numele ȚICLEA Tiberiu, nimeni altul decât ginerele doamnei Cornilă.

LEGE Nr. 111/2016

 ART. 2 alin. (10) „lista scurtă - cuprinde maximum 5 candidaţi pentru fiecare post de membru în consiliul de administraţie, consiliul de supraveghere, de director, de membru al directoratului şi este realizată de comisia organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, regiei autonome sau, după caz, de comitetul de nominalizare al întreprinderii publice ori de expertul independent. Lista scurtă conţine şi punctajul obţinut de către fiecare candidat;”

ART. 29 alin. (5) „Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puțin 50 de angajați.”

ART. 29 alin. (9) „Numirea administratorilor se realizează de către adunarea generală a acționarilor din lista scurtă, întocmită potrivit art. 2 pct. 10.”

ART. 29 alin. (10) „Prin excepție de la prevederile alin. (8), în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecţia noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.”

Din jurisprudența enunțată mai sus reiese faptul că, TAROM este o companie ce se încadrează la ART. 29 alin. (5) în sensul că aceasta îndeplinește cumulativ:

 1. a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
 2. b) au cel puțin 50 de angajați.”

Prin urmare Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane iar în acest caz nu se face nicio mențiune cu privire la posibilitatea de a alege sau de intervenție a autorității tutelare. Mai mult decât atât, coroborând cu ART. 2 alin. (10) Lista scurtă conține şi punctajul obținut de către fiecare candidat;”  unde se arată că la fel ca și în cazul ocupării oricărei funcții publice, aceasta se va face de către persoanele ce au obținut cel mai mare punctaj în urma selecției. Din moment ce legea face trimitere la necesitatea listei scurte de a conține punctajul nu lasă loc de interpretare în posibilitatea de a alege pe oricine de pe listă așa cum susține CORNILĂ.

Ocuparea pozițiilor de membru în Consiliul de Administrație TAROM trebuie făcută în funcție de punctajul obținut, primii 7 cei mai bine punctați candidați devenind administratori neexecutivi. În cazul în care mandatul unuia dintre membri încetează selecţia noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecţie, în sensul că tot în funcție de punctaj vor fi ocupate pozițiile vacante.

În urma analizei CV-urilor membrilor prezentați pe site-ul companiei TAROM am identificat următoarele neconcordanțe și încălcări ale OUG. nr. 109/2011, L. nr. 111/2016 și a H.G. nr. 722/2016.  Toți membrii listați anterior nu îndeplinesc cerințele și criteriile impuse de către H.G. 722/2016 și prin urmare nu pot ocupa funcția de administrator în cadrul CNTAR TAROM S.A.. Neregulile cu privire la activitatea profesională a persoanelor în cauză trebuiau să fie identificate de către expertul independent și să nu se permită ca numele acestora să ajungă pe lista scurtă trimisă către Ministerul Transporturilor.

HOTĂRÂREA nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, conform art. 2 alin. (1) lit. d) „instituțiile și autoritățile publice ale căror conducători sunt persoane angajate în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.” este aplicabilă și companiei Naționale TAROM, în sensul că lista scurtă care conține punctajele fiecărui candidat trebuie să fie folosită ierarhizat. Primii 7 membri nominalizați trebuie să coincidă cu primii 7 membri clasați în lista scurtă, iar mai apoi, în cazul în care pozițiile rămân vacante din diferite motive, să se continue nominalizarea noilor membri în ordinea publicată în lista scurtă așa cum reiese și din art. 30 alin. (4) „Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.” din prezenta hotărâre.

În cazul selecției membrilor în consiliul de administrație TAROM trebuie de asemenea aplicată Hotărârea 286/2011 pentru că doar așa se poate asigura faptul că posturile au fost ocupate de persoanele ce au competențele necesare pentru îndeplinirea în condiții de eficiență a mandatelor.

Interpretările juridice din cadrul Ministerului Transporturilor asupra faptului că ei pot selecta pe cine își doresc din lista scurtă furnizată de expertul independent, sunt rodul propagandei doamnei CORNILĂ Anișoara, șefă a direcției juridice din cadrul ministerului  ce imprimă astfel de opinii juridice inexacte spre beneficiul său personal și al altora.

În concluzie, modul în care au fost făcute numirile pentru postul de membru în Consiliul de Administrație TAROM se pot evidenția o serie de încălcări a Codului Penal de către angajați ai Ministerului Transporturilor pentru beneficiul personal, aducând astfel prejudicii companiilor de stat și economiei naționale.

Având în vedere persoanele ce au fost nominalizate la preluarea conducerii companiei TAROM în raport cu ceilalți candidați care au o experiență mult mai mare și mult mai potrivită pentru a fi membri în Consiliul de Administrație TAROM, se întărește suspiciunea faptelor în sensul că, nu există niciun fel de argument pentru care autoritatea tutelară ar alege persoane care nu îndeplinesc condițiile minime legale pentru ocuparea posturilor, în detrimentul candidaților care pot aduce o contribuție semnificativă dezvoltării companiei.

În continuare vom evidenția condiții de eligibilitate și încadrare impuse de către H.G. 722/2016.

Conform art. 33 alin. (1) privind criteriile ce trebuie folosite în cadrul procedurii de selecție se regăsesc în special la lit. C. din prezenta Hotărâre: „alte condiții care pot fi eliminatorii:

 1. a) rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director;
 2. b) înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 3. c) altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și prevederile legale aplicabile.”

Criteriul principal de excludere este cel dat de art. 33 alin. 1, lit. C, subpunctul a) unde o înrăutățirea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor în care aceștia și-au exercitat mandatul de administrator sau director este considerată o condiție eliminatorie. Având în vedere această condiție eliminatorie, în cazul mai multor membri ai consiliului nu se respectă dispozițiile legii, drept urmare aceștia nu pot îndeplini funcția de administrator la compania TAROM. În continuare voi face mențiunile necesare cu privire la cele relatate spre a fi verificate.

DETALIERE CANDIDAȚI

 • PETRAȘCU Elena, conform verificărilor din Monitorul Oficial a fost administrator/director general la diverse companii, printre care Banca de Export-Import a României – Eximbank S.A., unde a avut loc o înrăutățire a rezultatelor economico-financiare scădere a profitului în fiecare an. Mai mult decât atât, PETRAȘCU Elena este administrator la societatea ECV & ALLIANCE S.R.L. cu sediul social în București Sectorul 6, Strada CAP. EFTIMIE Z. CROITORU, Nr. 13, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10343/2012, cod unic de înregistrare: 30645580. Situația financiară a societății în 2012, conform bilanțului înregistrat la Ministerul Finanțelor Publice, arată o pierdere de 23859 lei iar în anul 2013 societatea a înregistrat o pierdere de 28028 lei, prin urmare, aceasta a înrăutățit și de această dată rezultatele economico-financiare pe parcursul mandatului de administrator.

Pe lângă cele menționate, doamna PETRAȘCU nu respectă condițiile impuse de același articol cu privire la reputația personală, deoarece acesta nu a fost capabilă să-și gestioneze propriul patrimoniu personal imobiliar, fiind executată silit în dosarul executare silită nr. 11157/300/2016 de către Raiffeisen Bank.

Cel mai important fapt pentru care doamna PETRAȘCU nu poate fi administrator în nicio companie de românească, indiferent de forma de organizare, reiese din faptul că aceasta are fapte înscrise în cazierul fiscal (fapt deliberat în ședință publică de către Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov în momentul depunerii pentru mandatul de 4 ani în baza OUG 109/2011).

În concluzie, doamna PETRAȘCU Elena, nu îndeplinește condițiile legale pentru a putea ocupa funcția de membru în Consiliul de Administrație TAROM.

 • BUDEANU Georgeta nu se încadrează în condițiile de participare la selecție prin faptul că aceasta nu are niciun fel de experiență în domeniul transporturilor aeriene și nici nu se încadrează la cerințele secundare, neavând o experiență de minim 5 ani în domeniile economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar. În cazul numirii doamnei BUDEANU la conducerea TAROM, există suspiciuni de trafic de influență din partea Secretarului General al Ministerului Transporturilor, doamna PETRAȘCU, deoarece nu există vreun motiv prin care autoritatea tutelară s-o considere pe doamna BUDEANU potrivită pentru ocuparea postului de administrator, singura legătură directă fiind faptul că este o apropiată a doamnei PETRAȘCU.
 • ȚICLEA Tiberiu nu se încadrează deoarece pe durata mandatului său de administrator neexecutiv cât și în funcția de director administrativ (funcție ce a fost inventată special pentru domnia sa, neexistând astfel o posibilitate legală ca această funcție să existe) pierderile companiei TAROM au crescut de la 27.426.980 lei în anul 2015 la 46.966.754 lei în anul 2016. Ca și rezultat, acesta a fost demis de autoritatea tutelară, împreună cu domnul Heinzmann, directorul general de la aceea vreme, pe motivul neîndepliniri criteriilor de performanță. Similar, ca și în cazul doamnei BUDEANU, deși domnul ȚICLEA nu se încadrează pentru a ocupa funcția de administrator, acesta a fost selectat în baza traficului de influență perpetuat de doamna CORNILĂ Anișoara, soacra acestuia, în calitate de director general în cadrul Direcției Generale Anticorupție în Transporturi, Administrativ și Juridic din cadrul Ministerului Transporturilor.
 • STOE Gabriel nu se încadrează deoarece a fost administrator la mai multe societăți comerciale ale căror indicatori economico-financiari s-au înrăutățit printre care CONT CONSULTING SERVICII AUDIT S.R.L. J40/3358/2009 în București, Sector 3, Str. Col. Dumitru Papazoglu nr. 10  dar și la TAROM, unde pe perioada mandatului său de director general interimar, situația companiei s-a înrăutățit, la fel ca și în cazurile menționate anterior, există suspiciuni de trafic de influență deoarece această persoană nu putea să treacă de selecția expertului independent neîncadrându-se în criteriile impuse de OUG 109/2011.
 • RETTER Guido nu se încadrează deoarece conform anexei 1 din HG. 722/2016, acesta nu a administrat și nu a făcut parte din managementul unei entități cu minim 100 de angajați.  RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L. a avut un număr maxim de 65 de angajați, neîndeplinind astfel, criteriile cerute de lege. Pe lângă acest lucru, domnul RETTER nu cunoaște legislația specifică domeniului de activitate, acesta fiind un alt criteriu obligatoriu și eliminatoriu, conform legii.  Acesta a înrăutățit și situația financiară a RETTER RESOURCES S.R.L. înregistrată în Reg. Com. sub nr. J32/543/2008, CUI 23588431, în anul 2016 societatea a avut o pierdere de 9397 lei, iar la finele anului 2017 pierderile au crescut la 21971 lei. Acesta nu are cunoștințe în domeniul transporturilor aeriene așa cum este solicitat.
 • ȘTEFAN Bogdan Cosmin nu se încadrează la condițiile de participare deoarece a fost demis în luna ianuarie 2018 din funcția de Șef al Corpului de Control al Primului Ministru prin decizia Prim-ministrului interimar FIFOR Mihai, ceea ce previne următorului citat din anunțul de recrutare: „g) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile în ultimii 2 ani sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;”. Acesta nu cunoaște legislația specifică domeniului de activitate, criteriu obligatoriu conform art. 31, anexa 1 din HG. 722/2016. Pe lângă aceasta, domnul ȘTEFAN nu cunoaște suficient nici legislația din domeniul în care activează fiind declarat respins la concursul de titularizare în data de 18.09.2015.
 • WOLFF WernerWilhem nu se încadrează la condițiile de participare, deoarece nu îndeplinește criteriul de 1 an experiență în domeniul transporturilor aeriene și nu îndeplinește nici condiția de a avea experiență de minim 5 ani în poziția de economist, prin urmare acesta nu putea participa la selecție. Acesta nu cunoaște legislația în domeniul transporturilor aeriene.

La câteva ore după ce Preşedintele PNR şi Directorul Departamentului Infrastructură al PNR, au prezentat aceste informaţii, Registrul Comerţului admis o noua cerere din partea TAROM cu aceeași componență inițial respinsă din cauza faptului că existau fapte înscrise în cazierul fiscal al Elenei Petrașcu, fiind încă o dată puse la îndoială modalitățile prin care Elena Petrașcu a scăpat așa repede de cazierul fiscal. Drept urmare, dată fiind gravitatea faptelor şi a neregulilor constatate în procedura de selecţie a noului Consiliu de Administraţie al Tarom, Partidul Noua Românie va face demersurile legale, către instituţiile competente pentru a pune captă acestor ilegalităţi iar Tarom să aibă parte de un Consiliu de Administraţie competent care să salveze compania de la faliment.